Rėmimo taisyklės ir sąlygos

ASOCIACIJOS „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“

RĖMĖJŲ PARAMOS TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

I. PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS

1.Paramos teikimo sutarties dalykas.

1.1.Paramos teikimo sutartimi (toliau – Sutartis) paramą teikiantis asmuo (toliau – Rėmėjas) įsipareigoja neatlygintinai asociacijai „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ (toliau – Asociacija) teikti Rėmėjo formoje, esančioje Asociacijos internetiniame portale, nuoroda www.raudonosnosys.lt/skirk-parama/ (toliau – Paraiška), nurodyto dydžio paramą piniginėmis lėšomis vienkartiniu arba periodiniais kas mėnesį atliekamais mokėjimais, o Asociacija užtikrina, kad suteikta parama bus skirta Asociacijos veiklai vykdyti.

 

2. Paramos teikimo tvarka.

2.1 Rėmėjas paramą teikia vienkartiniu arba periodiniais mokėjimais. Paramos sumą ir periodiškumą pasirenka Rėmėjas.

2.2 Rėmėjas paramą teikia mokėjimu/-ais mokėjimo kortele ar mokėjimo pavedimu, užpildydamas Paraišką.

2.3 Suteikta parama (piniginės lėšos) nėra grąžinama.

 

3. Paramos teikimo sutarties galiojimas ir sąlygų keitimas.

3.1Jeigu Rėmėjas įsipareigoja teikti paramą vienkartiniu mokėjimu, Sutartis galioja iki Rėmėjo įsipareigojimo teikti Asociacijai Paraiškoje nurodytą paramos sumą įvykdymo momento.

3.2 Jeigu Rėmėjas įsipareigoja teikti paramą periodiniais kas mėnesį atliekamais mokėjimais, Sutartis galioja neterminuotai. Rėmėjas bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį raštu informavęs Asociaciją elektroninio pašto adresu parama[eta]raudonosnosys.lt. Šiuo atveju Sutartis nutraukiama per 48 val. nuo tos dienos, kai Asociacija gauna prašymą nutraukti paramos teikimą.

3.3 Rėmėjas bet kuriuo metu gali pakeisti paramos sumą, apie tai raštu informavęs Asociaciją elektroninio pašto adresu parama[eta]raudonosnosys.lt. Pakeitimai atliekami per 48 val. nuo tos dienos, kai Asociacija gauna prašymą pakeisti paramos sumą.

 

II. RĖMĖJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

 1. Asmens duomenų valdytojas.  

1.1 Rėmėjo asmens duomenų, gautų sudarant šią Sutartį, valdytojas yra Asociacija – asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“, juridinio asmens kodas 302555555, buveinės adresas Šiltadaržio g. 6, telefono numeris +370 657 82 534, el. paštas sypsena@raudonosnosys.lt, interneto svetainė https://www.raudonosnosys.lt/.

 

2.Rėmėjo asmens duomenų tvarkymo tikslai.

2.1. Asociacija Rėmėjų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

2.1.1 Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu;

2.1.2 Tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. informavimo apie Asociacijos veiklą ir rėmimo būdus.

 

3.Rėmėjo asmens duomenų tvarkymo apimtis.

3.1. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Asociacija tvarko šiuos Rėmėjo asmens duomenis:

3.1.1.vardą;

3.1.2.pavardę;

3.1.3.elektroninio pašto adresą;

3.1.4.telefono numerį;

3.1.5.banko, kurio paslaugomis naudojasi Rėmėjas, pavadinimą;

3.1.6.banko sąskaitos numerį;

3.1.7.sumą, kurią kas mėnesį Rėmėjas Sutartimi įsipareigoja skirti Asociacijai.

3.2Tiesioginės rinkodaros tikslu Asociacija tvarko šiuos Rėmėjo asmens duomenis:

3.2.1. vardą;

3.2.2.pavardę;

3.2.3.telefono numerį;

3.2.4.elektroninio pašto adresą;

3.2.5.banko, kuriuo paslaugomis naudojasi Rėmėjas, pavadinimą;

3.2.6.sumą, kurią kas mėnesį Rėmėjas Sutartimi įsipareigoja skirti Asociacijai

 

4.Rėmėjo asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir trukmė.

4.1 Rėmėjo asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

4.1.1.  Asociacija Rėmėjo asmens duomenis, nurodytus šių sąlygų 3.1. punkte, tvarko Sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu. Šiuo tikslu tvarkomi duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po Sutarties pabaigos.

4.1.2.Asociacija Rėmėjo asmens duomenis, nurodytus šių sąlygų 3.2. punkte, tvarko sutikimo pagrindu. Rėmėjas sutikimą tvarkyti Rėmėjo asmens duomenis suteikia pildydamas Paraišką bei patvirtindamas Rėmėjo sutikimą gauti pranešimus apie Asociacijos veiklą ir rėmimo būdus. Šiuo tikslu duomenys tvarkomi neterminuotai. Rėmėjas šį sutikimą gali atšaukti, bet kuriuo metu kreipdamasis į Asociaciją elektroninio pašto adresu parama[eta]raudonosnosys.lt. Šiuo atveju sutikimo pagrindu Asociacija nustoja tvarkyti Rėmėjo duomenis per 48 val. nuo tos dienos, kai Asociacija gauna prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.2Rėmėjo asmens duomenys gaunami iš Rėmėjo, Paraiškos užpildymo ir pateikimo metu.

 

5.Rėmėjo asmens duomenų perdavimas.

5.1.Asociacijos tvarkomi Rėmėjo asmens duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų gavėjams šiais atvejais:

5.1.1.teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

5.1.2.esant kitokiam teisėtam duomenų perdavimo pagrindui;

5.1.3.esant duomenų subjekto sutikimui.

5.2Nuolatiniai Rėmėjo asmens duomenų gavėjai yra bankai, kurie vykdo bankines operacijas, susijusias su Sutarties vykdymu.

5.3 Asociacijos taip pat gali įgalioti toliau nurodomų kategorijų duomenų tvarkytojus tvarkyti Rėmėjo asmens duomenis:

5.3.1.informacinių technologijų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjus;

5.3.2.kitus asmenis, kurie Asociacijos valdomus asmens duomenis tvarko Asociacijos nustatytais tikslais ir pagal jos nurodymus.

5.4.Asociacijos tvarkomi Rėmėjo asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams, su kuriais Asociacija yra pasirašiusi duomenų tvarkymo sutartį.

 

6.Rėmėjo teisės.

6.1. Rėmėjas turi šias teises:

6.1.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Asociacijoje;

6.1.2.teisę susipažinti su Asociacijoje tvarkomais savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

6.1.3.teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis;

6.1.4.teisę prašyti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis;

6.1.5.teisę prašyti, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;

6.1.6.teisę gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė Asociacijai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

6.1.7.teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuomet Asociacija rėmėjo asmens duomenis tvarko rėmėjo sutikimo pagrindu. Rėmėjas šį sutikimą gali atšaukti, bet kuriuo metu kreipdamasis į Asociaciją elektroninio pašto adresu parama[eta]raudonosnosys.lt. Šiuo atveju sutikimo pagrindu Asociacija nustoja tvarkyti Rėmėjo duomenis per 48 val. nuo tos dienos, kai Asociacija gauna prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.1.8. skųsti Asociacijos veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant Rėmėjų teises, priežiūros institucijai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, telefono numeris (8 5) 271 28 04, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt.

6.2. Rėmėjo teisės, numatytos 6.1.1. – 6.1.8. punktuose nėra absoliučios ir jų įgyvendinimas gali būti ribojamas esant teisėtam pagrindui.

6.3. Rėmėjas turi teisę kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo į Asociaciją – asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“, juridinio asmens kodas 302555555, buveinės adresas Šiltadaržio g. 6, telefono numeris +370 657 82 534, el. paštas sypsena[eta]raudonosnosys.lt.

abaton-monitoring